Jadąc samo­cho­dem z Kro­sna, kie­ru­jemy się na Kor­czynę, a dalej już kilka zakrę­tów i, podró­żu­jąc wzdłuż pięk­nego Czar­no­rzec­kiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego, dojeż­dżamy do Czarnorzek.

Żeby odna­leźć nasz dom, należy koło budynku szkoły skrę­cić w prawo (w dół) i jechać cały czas pro­sto, aż zoba­czymy po lewej stro­nie wjazd do domków. Pod­jazd jest dość ostry, dla­tego zale­camy lek­kie tylko trzy­ma­nie nogi na gazie i zre­du­ko­wa­nie do jedynki. Naprawdę się opłaci!